Skip to content

Thưa chư vị bằng hữu, Trong chốn giang hồ kẻ có võ công cao không nhiều nhưng nếu kể từ trước tới nay thì không thể nói là ít. Cũng từ…

Continue Reading »

Giang hồ oán hận thiên thu khó giải… “Có con người thì có ân oán, có ân oán thì có giang hồ, nhân tâm chính là giang hồ, ngươi muốn lui…

Continue Reading »

Thưa chư vị bằng hữu, Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D, Võ Đang có thể xem là môn phái khá “bá đạo”. Võ Đang Quyền nhiều kỹ năng khống chế, đánh…

Continue Reading »

More Posts ...

Older Posts ...